Fractieleden en bugercommissieleden

INfo

Fractie WOS Halderberge

Een fractie bestaat uit de leden die namens een partij in de gemeenteraad zitten. De fractie bestaat uit een voorzitter en leden. 

Sinds 2022 zijn er ook burgercommissieleden die de fractie ondersteunen met de voorbereidingen voor het raadswerk.

Hieronder staat de samenstelling van de fractie en de burgercommissieleden van WOS Halderberge.

 

Will Meurer

Fractievoorzitter
lid werkgroep omgevingswet en commissie spoor

In een snel veranderende maatschappij zien we dat de afstand tussen bestuurders en dagelijkse realiteit van vele inwoners van onze gemeente erg groot is geworden. Een veilige leefomgeving is geen vanzelfsprekendheid meer en kwetsbaren dreigen meer en meer in de kou komen te staan.

 In mijn 42 jaar bij Defensie heb ik veel gezien en meegemaakt. Als marineofficier, maar ook vanuit mijn persoonlijke drijfveren, zijn visie, passie, discipline en geweten mijn kernwaarden  Als raadslid stel ik mezelf als doel om vanuit dezelfde motivatie voor uw belangen op te komen door actief de afstand tussen bestuurders en burgers te dichten. Ik verzoek u mij, als uw vertegenwoordiger in de gemeenteraad,  aan te spreken als u hier een aanleiding toe ziet.

Marloes de Jong

Fractielid
lid werkgeverscommissie en werkgroep raadsexcursie

Binnen mijn beroep als logopediste en binnen het verenigingsleven heb ik veel steun van mijn luisterend oor en sociale vaardigheden. Mijn doel is altijd het verbeteren van communicatiemogelijk-
heden.

Luisteren  en spreken zijn van groot belang om samen doelen te bereiken. Pas wanneer we luisteren en de mens horen, kunnen we samen communiceren.

Ik ben actief voor WOS Halderberge sinds 2017. Hierbij staan eveneens het luisteren naar en spreken met de inwoners van Halderberge centraal. Om echt verschil te kunnen maken binnen onze gemeente is het belangrijk, dicht bij de inwoners te staan. Iedereen moet in gesprek kunnen gaan over ideeën ter verbetering van de woonomgeving of irritaties en bedenkingen betreffende situaties binnen gemeente Halderberge. Uiteindelijk willen we allemaal een fijne plek om te wonen.

 

 

Anton Tielen

Fractielid
lid auditcommissie en werkgroep bestuurlijke vernieuwing

Ik ben al jarenlang verbonden met WOS Halderberge. Als lid, bestuurslid en als gemeenteraadslid. Vanuit die rol neem ik ook deel aan diverse raadscommissies en werkgroepen waarbij ik de voorzittershamer mag hanteren in de raadscommissie Samenleving, Middelen en Veiligheid (SM&V). Ik voel me enorm betrokken bij de lokale samenleving binnen de gemeentegrenzen van Halderberge. Dat is ook de reden geweest dat ik me thuis voel bij een lokale partij als WOS Halderberge. Ik wil me dan ook op alle fronten inzetten voor een betere leefbaarheid in onze eigen kernen!

Corina Dam

Fractielid
lid raadswerkgroep sociaal domein en raadsrapporteur Werkplein

Met 20 jaar ervaring in de zorg en alweer 20 jaar ervaring in de medische hulpmiddelen kom ik veel in contact met mensen die zorg of hulp nodig hebben. Het is voor hen niet altijd duidelijk dat ze hulp kunnen krijgen van de gemeente. De komende jaren wil ik me via de WOS in gaan zetten voor met name de  inwoners die zorg nodig hebben of hulp bij financiële problemen. Er is al veel goed geregeld binnen de gemeente op het gebied van hulpverlening, maar weet u waar u moet zijn om deze hulp te krijgen? Graag zet ik me in om dit voor iedereen op een laagdrempelige manier  toegankelijk te maken.

Nicky Lankhuijzen

Burgercommissielid

Met mijn schoonmaakbedrijf en als beheerder van zwembad Blankershove kom ik veel onder de mensen. Daardoor hoor en zie ik veel binnen onze gemeente en word ik ook vaak aangesproken op dingen die niet goed gaan. Met de fractie overleg ik hoe we zo’n probleem het beste kunnen aanpakken en zullen we als WOS Halderberge altijd proberen tot de best mogelijke oplossing te komen.

Rian Dekkers

Burgercommissielid
lid raadswerkgroep sociaal domein 

Als wettelijk vertegenwoordiger van Scoutinggroep Andriessen ben ik nauw betrokken bij de jeugd. Met name vind ik het van belang dat de jeugd betrokken wordt bij beslissingen die genomen worden over hen. Gemeente Halderberge heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Graag wil ik erop toezien dat de jeugd hierbij niet vergeten wordt!